solidworks car modeling advanced education

این ماشین بطور کامل در نرم افزار سالیدورک طراحی شده است

این فیلم اموزشی حرفه ای ترین و پیشرفته ترین فیلم اموزش مدلسازی

با نرم افزار سالیدورکز است

در انتها این مدل خودرو طراحی شده با استفاده از محیط رندر نرم افزار

بصورت واقعی در اورده میشود

 

نمونه مدل طراحی ماشین با solidworks
واردکردن تصاویر به نرم افزار سالیدورک
نحوه استفاده از دستوارت سالیدورک
اتمام بدنه طراحی ماشین با solidworks
اموزش رندر گرفتن از مدل خوردو طراحی ماشین با solidworks
اموزش رندر گرفتن از مدل خوردو طراحی ماشین با solidworks
اموزش رندر گرفتن از مدل خوردو طراحی ماشین با solidworks
اموزش رندر گرفتن از مدل خوردو طراحی ماشین با solidworks
اموزش رندر گرفتن از مدل خوردو طراحی ماشین با solidworks
اموزش رندر گرفتن از مدل خوردو طراحی ماشین با solidworks
اموزش رندر گرفتن از مدل خوردو طراحی ماشین با solidworks
اموزش رندر گرفتن از مدل خوردو طراحی ماشین با solidworks
اموزش رندر گرفتن از مدل خوردو طراحی ماشین با solidworks

 

برای دیدن دیگر مثال و تمرینات پیشرفته مدلسازی کلیک کنید روی تصویر

solidworks

 

اموزش حرفه ای پیشرفته solidworks