فیلم دوره آموزشی سالیدورک طراحی مدل با برجستگی مثلثی شکل در نرم افزار solidworks

مدت زمان اموزش این فیلم 30 دقیقه

SolidWorks training for designing a model with a triangular protrusion

 

 

اموزش سالیدورک طراحی مدل با برجستگی مثلثی شکل

 

 

 

اموزش سالیدورک طراحی مدل با برجستگی مثلثی شکل
اموزش سالیدورک طراحی مدل با برجستگی مثلثی شکل
اموزش سالیدورک طراحی مدل با برجستگی مثلثی شکل
اموزش سالیدورک طراحی مدل با برجستگی مثلثی شکل
اموزش سالیدورک طراحی مدل با برجستگی مثلثی شکل
اموزش سالیدورک طراحی مدل با برجستگی مثلثی شکل
اموزش سالیدورک طراحی مدل با برجستگی مثلثی شکل

 

برای دیدن مابقی اموزش ها روی تصویر کلیک شود

اموزش سالیدورک طراحی مدل با برجستگی مثلثی شکل