آموزش سالیدورک پیشرفته طراحی الگو با تکرار چند تایی روی سطح در نرم افزار solidworks این مدل با دستور Deform ایجاد شده است

مدت زمان اموزش این فیلم 25 دقیقه

Advanced solidwork training for pattern repetition on the surface

 

 

 

آموزش سالیدورک پیشرفته طراحی الگو تکراری

 

 

آموزش سالیدورک پیشرفته طراحی الگو تکراری
آموزش سالیدورک پیشرفته طراحی الگو تکراری
آموزش سالیدورک پیشرفته طراحی الگو تکراری
آموزش سالیدورک پیشرفته طراحی الگو تکراری
آموزش سالیدورک پیشرفته طراحی الگو تکراری
آموزش سالیدورک پیشرفته طراحی الگو تکراری

 

برای دیدن مابقی اموزش ها روی تصویر زیر کلیک شود

 

آموزش سالیدورک پیشرفته طراحی الگو تکراری